فشار سنج ها

برای تعریف فشار سنج ها ابتدا باید بدانیم فشار چیست که ما برای اندازه گیری آن از فشار سنج ها استفاده میکنیم….. فشار فشار یک کمیت اسکالر است که به صورت نیرو(F) بر واحد...